Bronbemaling is nodig als beneden de grondwaterspiegel gewerkt moet worden.

Om er zeker van te zijn dat alles volgens wens gaat, testen we de geïnstalleerde bemaling voordat de ontgraving start. Waar nodig kunnen we die dan nog aanpassen. Tijdens het werk houden we het functioneren van de bemaling goed in de gaten. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en eventuele assistentie.

Informatie over de grondsoort ter plaatse hebben wij tot onze beschikking. Ook kunnen wij u adviseren en helpen bij de nodige meldingen of vergunningen bij gemeente of Waterschap.

Wij leveren de volgende vormen van bronbemaling:


bemaling-tekening Bron: infrawiki.nl

Open bemaling

Open bemaling of oppervlaktebemaling is de eenvoudigste bemalingmethode. Hierbij voeren we overtollig neerslag- of bodemwater af door middel van een aantal afvoerbuizen en een zuigerpomp. Uw werkplek blijft hierdoor droog en vrij van lekwater.

Open bemaling is goed toe te passen bij slecht doorlatende grondlagen, zoals klei- en veengrond. Deze bemaling is ook te gebruiken voor het tijdelijk overpompen van een beek, sloot of riolering of om de waterstand van vijvers te verlagen. aanleg-wateroverstortv-huizen

Spanningsbemaling

Bij het graven van een bouwput wordt de balans tussen grond en water in de diepere lagen soms verstoord. Hierdoor kan de bodem van de bouwput openbarsten of er kan welvorming ontstaan. Door het toepassen van spanningsbemaling wordt de grondwaterdruk onder de bodem van de bouwput zoveel verlaagd dat dit gevaar wordt voorkomen.

Voor spanningsbemaling worden er geperforeerde zuigbuizen (vacuümfilters) de grond ingebracht. Deze buizen worden aangesloten op een verzamelleiding, die is aangesloten op een vacuümpomp. In de afvoerslang zit een watermeter, die in verband met lozingskosten de hoeveelheid opgepompt (en geloosd) water meet.

Vacuümbemaling

Vacuümbemaling houdt in dat bij een diepe bouwput meerdere ringleidingsystemen worden aangebracht. Elk ringsysteem ligt op een andere diepte. Zo wordt het water per filterring verlaagd.

Wij brengen deze bemalingsystemen handmatig of met behulp van een spuitkraan aan. Dat hangt af van de gesteldheid van de grondsoort.

Bij bemalingen op dieptes van meer dan 6 meter worden dieptebronnen (deepwell) gebruikt.

Deepwellbemaling

Een deepwellbemaling is een bedrijfszekere bemalingsmethode en verplaatst enorme waterhoeveelheden. Zelfs een gebied van enkele hectaren wordt met deze methode snel bemaald.

Een deepwell bestaat uit een filterbuis met een grote diameter, die in een boorgat geplaatst wordt. In de filterbuis hangt een onderwaterpomp die het water onttrekt en oppompt, waarna het met normale afvoerleidingen wordt weggepompt.

Het wordt meestal gebruikt bij projecten waar de grond sterk watervoerend is, maar bij grond met klei en veen zijn ook mogelijkheden om de druk onder klei en veen te verlagen. Dit voorkomt openbarstingen tijdens de bemalingwerkzaamheden.

diepwellers-boren

Hoe werkt deepwellbemaling precies?
Onze deepwell bestaat uit een bronfilterbuis van 110 mm tot 250 mm en een boorgat tot 400mm. Het filter wordt geheel afgestort met filtergrind, wat aangevuld is tot de waterremmende lagen. In de filterbuis zelf hangt de onderwaterpomp aan een stalen inhanger, waarvan het gewenste debiet is in te regelen met behulp van een ‘frequentie aansturing’. Deze aansturing verlaagt tevens het stroomverbruik bij aanslaan van de pomp of bij percentage draaien van de pomp. Zo is elk debiet tot een maximum bronopbrengst in te regelen. De diepte van de deepwell hangt af van het benodigde filteroppervlakte en de grondwaterstand. De diameter van de bron wordt bepaald door de diameter van de onderwaterpomp en het gewenste onttrekkingsdebiet. Het water van een deepwell kan via de normale afvoerleiding worden weggepompt.

Retourbemaling

Bij retourbemaling brengen we met behulp van zuigerpompen het opgepompte grondwater via een gesloten systeem op een nabijgelegen plaats weer terug in de grond, in dezelfde watervoerende laag als waaruit het water onttrokken is. Retourbemaling wordt in sommige gebieden door de provincie verplicht gesteld.

Verlaging van de grondwaterstand kan soms grote gevolgen hebben voor de natuur of gebouwen. Met behulp van retourbemaling worden deze gevolgen sterk verminderd.

Daarnaast is het in onderstaande gevallen de beste oplossing:

–          om zetting van de bodem te voorkomen

–          om het gewas niet te beschadigen

–          als er geen andere afvoermogelijkheden zijn

–          als het goedkoper is om water te retourneren in plaats van grondwaterbelasting te betalen.

Per locatie is de retourcapaciteit van een retourbron sterk wisselend. Dit hangt onder andere af van de bodemopbouw ter plaatse, de lengte van het retourfilter dat geplaatst kan worden en de chemische samenstelling van het grondwater, zoals het ijzergehalte.

Horizontale bemaling (via drainage)

In plaats van de zuigbuizen verticaal in de grond te plaatsen wordt bij horizontale bemaling een lange zuigbuis (drain) horizontaal op de gewenste diepte in de bodem ingegraven. Om deze buizen is een ommanteling gebracht om te voorkomen dat er zand mee in de buis komt. De uiteinden van de drains worden aangesloten op een zuigerpomp die het water onttrekt en afvoert.

Horizontale bemaling wordt vooral toegepast in slechte waterdoorlatende grond, maar ook in zandgrond als een laag onttrekkingdebiet gewenst is.

De aanleg van drainage is arbeidsintensief en over het algemeen duurder in aanleg. Een voordeel is echter dat de drain in de toekomst altijd kan worden hergebruikt.

Voor de aanleg van permanente drainage om terugkerende wateroverlast te voorkomen, zie hoofdstuk ‘drainage’.

Hoe worden de drains gelegd?
De drainage wordt door ons machinaal op de gewenste diepte aangebracht en kan afhankelijk van de bodemsamenstelling afgevuld worden met drainzand. De meest toegepaste drains voor de horizontale bemaling zijn 80mm of 100mm omhuld met kokos of Pp-vezel. De drains worden maximaal 60 meter lang (afhankelijk van de situatie ter plaatse) en via een blinde drain (een dichte drain) op het maaiveld gebracht. De blinde stukken worden vervolgens op een zuigerpomp aangesloten of bij meerdere blinde uiteinden via drainregelaars gekoppeld op een pompset.

Grondkering

Soms is het noodzakelijk om bestaande bebouwing of objecten te weren, zodat het niet instort door nabijgelegen ontgravingen, trillingen tijdens boringen of heien.

Hiervoor brengen wij met onze spuitkraan een kering aan. De basis van die kering bestaat uit HEB- of IPE-balken, waarvan de lengte en het type van tevoren door de constructeur of door ons berekend wordt. Door middel van spuitwater plaatsen we die in de grond tot de gewenste diepte. De balken kunnen zo op elke plek komen, mits de ligging van kabels en leidingen in de grond bekend zijn. We zetten de balken op de gewenste plaats en de tussenruimte wordt met stelcons of houten baddingen opgevuld.

Tijdens de uitgraving zakt dit systeem mee tot de gewenste diepte en de hele constructie staat als een huis. Na afloop wordt het geheel eenvoudig verwijderd en gebruiken we het opnieuw bij een volgend project. Sterk en duurzaam dus.

keerwand-amersfoort

 

Werken in sanering

Onze spuitkraan is voorzien van een overdruksysteem. Hierdoor kunnen wij voor u ook veilig filters aanbrengen op sanerings locaties.

Onze machinist is hierdoor beschermd tegen schadelijke stoffen vanuit het saneringsgebied. De gewenste filters in het overdrukssyteem worden in overleg met opdrachtgever voor startwerk in het overdruksysteem aangebracht.

Heeft u bemaling nodig onder saneringseisen, bel ons gerust voor de mogelijkheden.

. minigraver-freshfilter3

. minigraver-freshfilter

Van der Haar Bronbemaling

Kootwijkerbroek
Tel.: (0342) 44 22 58
Mobiel: 06- 22 510 460
info@bronbemaling.nu

Alle rechten voorbehouden 2023. Van der Haar Bronbemaling B.V.
Algemene voorwaarden

Ontwerp & realisatie Van de Pol Reclame - Barneveld