Bronbemaling

Bronbemaling is nodig als er onder de grondwaterspiegel gewerkt moet worden.

Bronbemaling is nodig als beneden de grondwaterspiegel gewerkt moet worden. Bemalen is het onttrekken van grondwater voor het droog uitvoeren van bouwactiviteiten / ontgravingen. Bijvoorbeeld bij de bouw van (parkeer)kelders, infrastructuur en rioleringswerkzaamheden.
Tijdens het werk houden we het functioneren van de bemaling goed in de gaten. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en eventuele assistentie.
Informatie over de grondsoort ter plaatse hebben wij tot onze beschikking. Ook kunnen wij u adviseren en helpen bij de nodige meldingen of vergunningen bij gemeente of Waterschap.

Wij leveren de volgende vormen van bronbemaling:

Open bemaling

Open bemaling of oppervlaktebemaling is de eenvoudigste bemalingmethode. Hierbij voeren we overtollig neerslag- of bodemwater af door middel van een aantal afvoerbuizen en een zuigerpomp. Uw werkplek blijft hierdoor droog en vrij van lekwater.

Open bemaling is goed toe te passen bij slecht doorlatende grondlagen, zoals klei- en veengrond. Deze bemaling is ook te gebruiken voor het tijdelijk overpompen van een beek, sloot of riolering of om de waterstand van vijvers te verlagen.

Vacuümbemaling / filterbemaling (standaard bronbemaling)

Voor vacuümbemaling worden er geperforeerde zuigbuizen (vacuümfilters) de grond ingebracht. Deze buizen worden aangesloten op een verzamelleiding, die is aangesloten op een vacuümpomp. In de afvoerslang zit een watermeter die de hoeveelheid opgepompt water meet.

Soms is het nodig om de vacuümfilters op verschillende dieptes aan te brengen. Bijvoorbeeld om een hele diepe bouwput zo trapsgewijs voldoende droog te kunnen krijgen. Of als er zich onder de bodem van de bouwput een slecht waterdoorlatende grondlaag bevind, zoals een kleilaag. Het water onder de bodem kan door de hogere filters niet afgezogen worden omdat deze grondlaag dat verhinderd. Het water moet dan op een andere diepte weggezogen worden (‘spanningsbemaling’), om het risico op openbarsting van de bodem van de bouwput te voorkomen en de grondwaterdruk ook daar te kunnen verlagen.

Wij brengen de bemalingsystemen handmatig of met behulp van een spuitboorkraan aan. Dat hangt af van de gesteldheid van de grondsoort.

Bij bemalingen op dieptes van meer dan 6 meter worden dieptebronnen (deepwell) gebruikt.

Deepwellbemaling

Een deepwellbemaling is een bedrijfszekere bemalingsmethode en verplaatst enorme waterhoeveelheden. Zelfs een gebied van enkele hectaren wordt met deze methode snel bemaald.

Een deepwell bestaat uit een filterbuis met een grote diameter, die in een boorgat geplaatst wordt. In de filterbuis hangt een onderwaterpomp die het water onttrekt en oppompt, waarna het met normale afvoerleidingen wordt weggepompt.

Het wordt meestal gebruikt bij projecten waar de grond sterk watervoerend is, maar bij grond met klei en veen zijn ook mogelijkheden om de druk onder klei en veen te verlagen. Dit voorkomt openbarstingen tijdens de bemalingwerkzaamheden.

Retourbemaling

Bij retourbemaling brengen we met behulp van zuigerpompen het opgepompte grondwater via een gesloten systeem op een nabijgelegen plaats weer terug in de grond, in dezelfde watervoerende laag als waaruit het water onttrokken is. Retourbemaling wordt in sommige gebieden door de provincie verplicht gesteld.

Verlaging van de grondwaterstand kan soms grote gevolgen hebben voor de natuur of gebouwen. Met behulp van retourbemaling worden deze gevolgen sterk verminderd.

Daarnaast is het in onderstaande gevallen de beste oplossing:

  • om zetting van de bodem te voorkomen
  • om het gewas niet te beschadigen
  • als er geen andere afvoermogelijkheden zijn
  • als het goedkoper is om water te retourneren in plaats van grondwaterbelasting te betalen.

Horizontale bemaling / drainage

Tijdelijke drainage

Als bemaling onmogelijk is door klei of veen op de bouwput, is drainage nodig. Deze grondsoorten laten water namelijk niet gemakkelijk door. We leggen de drainage machinaal of handmatig aan, afhankelijk van de situatie.

In plaats van de zuigbuizen verticaal in de grond te plaatsen wordt bij horizontale bemaling een lange zuigbuis (drain) horizontaal op de gewenste diepte in de bodem ingegraven. Om deze buizen is een ommanteling gebracht van kokos om te voorkomen dat er zand mee in de buis komt. De uiteinden van de drains worden aangesloten op een zuigerpomp die het water onttrekt en afvoert.

Horizontale bemaling wordt vooral toegepast in slechte waterdoorlatende grond, maar soms ook in zandgrond als een laag onttrekkingdebiet gewenst is.

De aanleg van drainage is arbeidsintensief en over het algemeen duurder in aanleg. Een voordeel is echter dat de drain in de toekomst altijd kan worden hergebruikt.

Permanent drainagesysteem

Een permanent drainagesysteem is in allerlei situaties een uitkomst. We leggen bijvoorbeeld drainagesystemen aan in zandgebieden waar de waterstand hoog is tijdens het najaar. In paardenbakken en rondom huizen en gebouwen is het toe te passen om de conditie van de ondergrond controleerbaar te maken (ook bij regelmatig wateroverlast). Via een klokpomp in de pompput is dan heel precies de grondwaterstand in de drain te regelen.

Enkele voordelen van draineren in de landbouw zijn:

  • gelijkmatige grondwaterstand
  • makkelijker begaanbaar land
  • ruime gewassenkeuze
  • hogere opbrengst per hectare

Berlinerwand (Grondkering)

Berlinerwand ook wel grondkering genoemd, Soms is het noodzakelijk om bestaande bebouwing of objecten te weren, zodat het niet instort door nabijgelegen ontgravingen, trillingen tijdens boringen of heien.

Hiervoor brengen wij met onze spuitkraan een kering aan. De basis van die kering bestaat uit HEB- of IPE-balken, waarvan de lengte en het type van tevoren door de constructeur of door ons berekend wordt. Door middel van spuitwater plaatsen we die in de grond tot de gewenste diepte. De balken kunnen zo op elke plek komen, mits de ligging van kabels en leidingen in de grond bekend zijn. We zetten de balken op de gewenste plaats en de tussenruimte wordt met stelcons of houten baddingen opgevuld.

Tijdens de uitgraving zakt dit systeem mee tot de gewenste diepte en de hele constructie staat als een huis. Na afloop wordt het geheel eenvoudig verwijderd en gebruiken we het opnieuw bij een volgend project. Sterk en duurzaam dus.

Alle onze pompen kunnen voorzien worden van GPS en alarmsystemen

Deze module noemen wij "Frequentiegestuurde pompen en grondwatermonitoring". Indien u wenst kunnen we geheel frequentiegestuurd bemalen en het gewenste verlagingsniveau instellen, zodat de pomp automatisch schakelt. Dit kan op afstand worden ingeregeld en bewaakt. Ook geeft het melding bij afwijkingen, zoals stroomuitval of een te hoge waterstand in uw bouwput.
Een ander voordeel hiervan is dat in het weekend of ’s nachts de onttrekking iets verminderd kan worden, zo houdt u het totale verpompte debiet zo laag mogelijk.

Vraag het aan onze Bronbemaling specialisten

Indien u advies nodig heeft of een afspraak wilt maken, bel of mail ons gerust. We bieden u graag geheel vrijblijvend een advies of passende offerte aan.

Neem contact op